Privacyverklaring

Ter uitvoering van onze diensten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Handelingen waarbij deze verwerking voorkomen zijn, maar niet uitgesloten door:

Wij hechten belang aan een juiste en nauwkeurige verwerking van uw gegevens in het kader van uw privacy en onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijk geldende bepalingen, mede uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg: de AVG).

Toepassing

Onderhavige privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens verwerkt door of vanwege Stichting de Brokkenpootjes. Het gaat hierbij specifiek om gegevens die via de website debrokkenpootjes.nl zijn verkregen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens welke zijn verstrekt middels andere websites of platforms.

Verwerking persoonsgegevens

Wij, stichting de Brokkenpootjes, kunnen op een aantal manieren persoonsgegevens ontvangen. Wanneer u contact met ons opneemt middels ons contactformulier of emailadres. Daarnaast zijn wij actief op Facebook. Hierdoor ontvangen wij ook middels deze derde verschillende gegevens. Deze gegevens verwerken wij, indien nodig, in een eigen administratie.

Stichting de Brokkenpootjes is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van derden, indien zij niet in opdracht van de stichting optreden. Voor de privacyverklaring van deze derden verwijzen wij u naar de website van de betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij in het kader van donaties, adoptieaanvragen of voor het behandelen van vragen via het contactformulier of e-mail. Stichting de Brokkenpootjes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Verwerkingsdoel

De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om de volgende doelen te behalen:

Bewaartermijn en opslag

Stichting de Brokkenpootjes bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en/of diensten. De persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer dan 3 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd bewaard, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De stichting neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan onze stichting verstrekt. Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking kunt u dit melden via het emailadres info@debrokkenpootjes.nl. Dit kan ook schriftelijk door een bief te sturen naar ons adres.

Daarnaast kunt u ons verzoeken om inzage in, rectificatie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Dit ontvangen wij graag middels schriftelijk verzoek. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier werken, verwerken.

Slot

Stichting de Brokkenpootjes behoudt zich het recht om onderhavige privacyverklaring te wijzigen. De persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de vrijwilligers die op deze website staan vernoemd. Verder plaatsen wij geen cookies. Stichting de Brokkenpootjes is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 82792798. Bij vragen neem contact op via onze Facebookgroep of email.